พระบรมราโชวาทของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  พระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
  อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ
องค์กรตรวจเงินแผ่นดิน
  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
  คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณ
และการคลัง
  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
  ผู้บริหารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 
การแบ่งส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
  นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน
  มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน
  ยุคสมัยของการตรวจเงินแผ่นดิน

เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
นายพรชัย จำรูญพานิชย์กุล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ที่ปรึกษา สตง. พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา "62 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์" ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันที่ 28 กรกฎาคม 2557
 

untitled
untitled
untitled
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารจัดการประโยชน์ในทรัพย์สินการรถไฟแห่งประเทศไทย ของการรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม
[30-07-2014] 
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบท อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
[30-07-2014] 
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานบริหารจัดการโครงการตามแผนพัฒนา จังหวัดสิงห์บุรี ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556
[30-07-2014] 
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปีงบประมาณ 2555
[16-06-2014] 
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ปีงบประมาณ 2555 ของโครงการชลประทานชุมพร
[07-05-2014] 
รายงานการตรวจสอบเชิงป้องปราม เรื่อง การบริหารจัดการการทำบ่อดินลูกรังในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[07-05-2014] 
รายงานการตรวจสอบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมตามแนวทางหลวงหมายเลข 402 ตอนต่อเทศบาลนครภูเก็ตควบคุม-สะพานสารสิน ปีงบประมาณ 2552 ของสำนักงานจังหวัดภูเก็ต
[07-05-2014] 
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเรียนดีประจำตำบล สำนักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
[08-04-2014] 
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษของสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ2552
[16-10-2013] 
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ2552-2555
[16-10-2013] 

 

 

 

 

 

 

 
คลิกเพื่อเข้าสู่ Web Site Aseansai
รับสมัครลูกจ้างสวัสดิการ
เข้าใช้ระบบงานภายในของ สตง.
You are visitor no.
4425304
Copyright 1998 OAG Last modified: 17 November 2008
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2271-8000 E-mail: webmaster@oag.go.th
Web statistic by TrueHits