สปอตและสารคดีวิทยุเพื่อการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.2557   สปอต1   สปอต2   สปอต3   สปอต4 (เสนอชื่อระดับจังหวัด)
 
  พระบรมราโชวาทของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  พระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
  อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ
องค์กรตรวจเงินแผ่นดิน
  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
  คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณ
และการคลัง
  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
  ผู้บริหารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 
การแบ่งส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
  นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน
  มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน
  ยุคสมัยของการตรวจเงินแผ่นดิน

เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

คณะผู้บริหาร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและร่วมจุดทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
 

untitled
untitled
untitled
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารจัดการประโยชน์ในทรัพย์สินการรถไฟแห่งประเทศไทย ของการรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม
[30-07-2014] 
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบท อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
[30-07-2014] 
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานบริหารจัดการโครงการตามแผนพัฒนา จังหวัดสิงห์บุรี ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556
[30-07-2014] 
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปีงบประมาณ 2555
[16-06-2014] 
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ปีงบประมาณ 2555 ของโครงการชลประทานชุมพร
[07-05-2014] 
รายงานการตรวจสอบเชิงป้องปราม เรื่อง การบริหารจัดการการทำบ่อดินลูกรังในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[07-05-2014] 
รายงานการตรวจสอบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมตามแนวทางหลวงหมายเลข 402 ตอนต่อเทศบาลนครภูเก็ตควบคุม-สะพานสารสิน ปีงบประมาณ 2552 ของสำนักงานจังหวัดภูเก็ต
[07-05-2014] 
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเรียนดีประจำตำบล สำนักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
[08-04-2014] 
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษของสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ2552
[16-10-2013] 
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ2552-2555
[16-10-2013] 
 
เข้าใช้ระบบงานภายในของ สตง.
รับสมัครลูกจ้างสวัสดิการ
คลิกเพื่อเข้าสู่ Web Site Aseansai
You are visitor no.
4467551
Copyright 1998 OAG Last modified: 17 November 2008
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2271-8000 E-mail: webmaster@oag.go.th
Web statistic by TrueHits