พระบรมราโชวาทของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  พระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
  อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ
องค์กรตรวจเงินแผ่นดิน
  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
  คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณ
และการคลัง
  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
  ผู้บริหารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 
การแบ่งส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
  นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน
  มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน
  ยุคสมัยของการตรวจเงินแผ่นดิน

เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "พัฒนาคน พัฒนาจิต พิชิตงาน" วันที่ 13 มีนาคม 2557 ณ สโมสร ร.1 พัน.1 รอ. กรุงเทพฯ
 

untitled
untitled
untitled
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเรียนดีประจำตำบล สำนักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
[08-04-2014] 
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษของสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ2552
[16-10-2013] 
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ2552-2555
[16-10-2013] 
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีเชิงการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ2554
[16-10-2013] 
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้ประชาชนระดับหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล/อำเภอ จังหวัดกาญจนบุรี ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2555
[16-10-2013] 
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการปัจจัยสนับสนุนการศึกษา(โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรีประจำปีงบประมาณ2555
[13-09-2013] 
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาบึงอร่าม สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
[13-09-2013] 
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานการใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมในพื้นที่บริเวณรอบมหาวิทยาลัยพะเยา ของสำนักงานการปฏรูปที่ดินจังหวัดพะเยา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งวดปีงบประมาณ 2555
[15-08-2013] 
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโค-กระบือและส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือของสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสุรินทร์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งวดปีงบประมาณ 2552-2553
[05-07-2013] 
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการบริหารงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย งวดปีงบประมาณ 2555
[05-07-2013] 

 

 

 

 

 

 

 
คลิกเพื่อเข้าสู่ Web Site Aseansai
เข้าใช้ระบบงานภายในของ สตง.
You are visitor no.
4249919
Copyright 1998 OAG Last modified: 17 November 2008
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2271-8000 E-mail: webmaster@oag.go.th
Web statistic by TrueHits